Testis Kanseri ve Tedavisi

Bakec

New member
Testis tümörlerinde risk faktörleri nelerdir ?

İnmemiş testis

hipospadias

Spermatogenezin azalması yahut infertilite

Testis tümörü aile hikayesi,(kardeş/baba)

Karşı tarafta testis tümörü varlığı.

Testis Tümörlü hastalar hangi şikayetlerle başvurur ?

Torbalarda ve yumurtada ağrısız kitle: Aksi ispatlanıncaya kadar malign kabul edilir.

Ağrı (% 20-27 hastada eşlik edebilir)

Jinekomasti 7% (seminom dışı tümörlerde daha daha sık görülür)

Bel ve flank ağrı %11 (eğer tümör bu bölgelere yayılmışsa ağrı olabilir)

Orşit (%10 hastada olaya testis iltihabı eşlik edebilir )

Testis tümörlerinin tanısı nasıl konur ?

Testis kanserinde teşhis ekseriyetle fizik muayene ile konur. Genel olarak ağrısız, tek taraflı skrotum içi kitle ile karşımıza çıkar. Testiste bir kitle kuşkusu var ise aksi ispat edilinceye kadar bu malign bir hastalık olarak ele alınır. Hastaların %20-30’unda kitle haricinde ağrı da vardır. Ağrı %10 olguda tümör içine kanama yahut sekonder gelişen iltihaba bağlı olabilir.

Skrotal US (%99)

Serum tümör belirleyicileri


AFP, B-HCG, LDH

Testis tümörleri hangi hastalıklarla karışabilir ?

Epididimoorşit, Hidrosel, Testis torsiyonu, Spermatosel, Hematosel, İnguinal herni, Hamatom, Epidermoid kist

Testis tümörlerinin tedavisi nasıl yapılır ?

Fizik muayene, ultrason ve tümör belirteçleri yapıldıktan daha sonra, şayet tümör kuşkusu kuvvetli ise tümörün olduğu testisi almak gerekir. Testis inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılır. Çıkan testis dokusu patolojıye gönderilir. Patolojı kararına göre hastalık evrelendirilir. Bunun için akciğer tomografisi, tüm batın BT/ MR, tümör belirteçlerine bakılır. Hastalık evrelendirilir ve ona bakılırsa ek tedavi planlanır.

Testis tümörlerinde evreleme nasıl yapılır ?

Evreleme uygun tedavinin planlanması ve prognoz hakkında bilgi edinilmesi tarafından hayli değerlidir. “Günümüzde önerilen evreleme sistemi TNM sistemidir. Saptanabilir bir hastalık olmasa da orşiektomi daha sonrasında serum tümör belirleyicilerinin yüksek seyretmesi metastaz yahut rezidü hastalığı akla getirmelidir. Tümör belirleyicilerinin orşiektomi daha sonrasında olağan seviyeye inmiş olması da tümör metastazının olmadığını göstermemektedir.

Klinik Evrelendirme

Evre I:Tümör Testis İçinde Sınırlı

Evre II A: Karın ortasında < 2cm Lenf Nodülü olması

Evre II B: Karın ortasında > 2cm , < 5 cm lenf Nodülü olması

Evre II C: Karın ortasında > 5 cm Lenf Nodülü olması

Evre III: Supraklavikular yahut Mediyastinal lenf bezi tutulumu olması

Evre IV: Öteki Organ tutulumunun olması

Cerrahi tedavi: İleri yahut yüksek riskli kanserli erkeklerde, retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (RPLND) uygulanabilir.

Kemoterapi : Testis dışına yayılmış kanserli hücreleri tedavi etmek için kemoterapi ilaçları uygulanabilir.

ışınım Tedavisi: Birtakım testis kanserli hastalarda radyoterapi yapılabilinir. Ayrıyeten, metastazları bulunan yahut cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda da radyoterapi kemoterapi ile kullanılabilir.
 
Üst